Výuka

Konzultační hodiny

konzultace e-mailem

Předměty

Zimní semestr

Letní semestr

Dřívější

Společné informace ke zkoušce

Společné informace k zápočtu

Témata závěrečných prací

Bakalářské

Editor svazů s rozšířenou vizualizací svazu

Práce bude spočívat v rozšíření grafické aplikace pro vizualizaci (Hasseova diagramu) svazů JLatVis napsané v Javě o podporu editace svazu a podle dohody další možnosti zobrazení svazů jako např. vyznačení části svazu, uložení stylů zobrazení svazu ve formě profilů, (univerzální) grafické nastavení metod pro vytvoření diagramu svazu, současné zobrazení více svazů spolu se vztahy mezi prvky (nebo množinami prvků) různých svazů aj.

Evidence domácího hospodářství

Ruslan Dyshliuk

Předmětem práce je vytvoření jednoduché desktopové aplikace pro finanční evidenci výdajů a příjmů plynoucích z domácího chovu hospodářských zvířat a pěstování plodin. Evidováno bude maximum výdajů spojených s nákupem, ustájením či zasetím/zasazením, krmením či hnojením a ošetřováním až po porážku či sklizeň, a příjmů z prodeje zvířat a plodin, včetně prodeje produktů (ze) zvířat. Aplikace bude umožňovat také výpočet a přehledné zobrazení finanční bilance hospodářství v zadaném časovém rozmezí.

Hra typu adventura v budově fakulty

Student navrhne hru typu adventura pro jednoho nebo i více hráčů spočívající v řešení zábavnou formou různých hádanek a úkolů pro postup ve hře ke splnění cíle. Prostředím hry bude hlavní budova přírodovědecké fakulty, hádanky a úkoly by tedy měly být motivované školním a výzkumným prostředím. Následně student hru realizuje v 3D herním engine Unreal Engine. K tomu využije budovu fakulty již zpracovanou v tomto engine. Práce je určena pro propagační účely katedry a fakulty a tomu by měla odpovídat i výsledná hra.

Systém pro odevzdávání a evidenci závěrečných prací na VŠ

Lukáš Mašek

Student vytvoří webovou aplikaci pro elektronické odevzdávání a evidenci závěrečných a jiných prací studentů na Katedře informatiky PřF UP. Odevzdávaná data k práci (text a implementovaný software) se budou po automatické kontrole ukládat na server katedry, vybraná část (text) se automaticky nahraje i do univerzitního informačního systému STAG. Evidované práce bude možné (veřejně i neveřejně) procházet v katalogu systému, vyhledávat a stahovat.

Harmonogram státních závěrečných zkoušek na VŠ

Jan Chris Bilek

Student vytvoří software pro maximálně automatizovanou tvorbu harmonogramu konání státních závěrečných zkoušek (SZZ) na Katedře informatiky PřF UP. Software bude monitorovat seznamy studentů aktuálně zapsaných na zadaných termínech SZZ v univerzitním informačním systému STAG a podle zadaných pravidel při změně nebo požadavku automaticky generovat harmonogram a následně i podklad pro zkušební komisi. Harmonogram bude poté online na webu, podklad k tisku.

Poštovní robot pro hromadný email

Tomáš Ronge

Předmětem práce je vytvoření robota pro emailový server (běžící na platformě Linux) realizujícího skupinové/hromadné emailové adresy pro skupiny uživatelů (studentů a vyučujících katedry informatiky) v univerzitním informačním systému STAG s danou vlastností. Např. studenti na předmětu nebo zkouškovém termínu, v ročníku, studijního programu nebo vyučující předmětu, výukové akce předmětu apod. Student navrhne vhodné schéma (jazyk) specifikace adres na základě určujících vlastností skupin, zahrnující i logické operace. Robot bude seznamy emailových adres uživatelů ve skupinách také poskytovat, formou emailové odpovědi. Pro samotné rozesílání emailů (na skupinové adresy i odpovědí) bude robot využívat existující emailový server katedry informatiky.

Webová autentizační služba

Tomáš Doubrava

Student prozkoumá možnosti využití fakultní/univerzitní doménové služby (Active Directory), informačného systému STAG, popř. jiných služeb UP pro (zabezpečené) ověření přihlašovacích údajů uživatelů z vlastní autentizační služby (využívající tedy zmíněné služby jako tzv. autentizační backend) a následně tuto autentizační službu implementuje jako webovou aplikaci. Rozhraní služby pro jiné (webové) aplikace budou zabezpečené HTTP POST požadavky a REST API a součástí implementace bude také ukázkový přihlašovací webový formulář (frontend).

Diplomové

Vizualizace konceptuálních svazů

Cílem práce je vytvoření FCA (Formal Concept Analysis) rozšíření grafické aplikace pro vizualizaci (Hasseova diagramu) svazů JLatVis napsané v Javě. Rozšíření bude spočívat zejména v zobrazení (fuzzy) konceptuálního svazu (pro výpočet svazu budou využity existující implementace algoritmů). Důraz bude kladen na přehlednost, přizpůsobitelnost a provázanost zobrazení svazu a tabulky vstupních dat. Rozšíření bude zároveň podporovat využití konceptuálních informací ve všech funkcích aplikace, kde to bude mít smysl, např. k vyhledávání a navigaci ve svazu, vyznačení jeho částí atd.

Systém pro klonování PC

Předmětem práce je rozšíření, příp. reimplementace, stávajícího systému pro klonování linuxových operačních systémů na počítačích na učebnách katedry informatiky UP. Stávající systém tvoří sada Bash skriptů pro linuxový systém a toto je i preferované řešení (ovšem ne nutné). Cílem výsledného řešení je podpora pro klonování i operačních systémů MS Windows, tj. celého počítače, s automatickou konfigurací systémů po vyklonování. Dalšími žádanými vlastnostmi budou klonování více počítačů zároveň, uložení obrazu počítače na server a klonování z něj nebo automatické opakování klonování při chybě.

Vytěžování dat z informačního systému

Student prozkoumá a následně implementuje možnosti automatizovaného vytěžování dat z univerzitního informačního systému STAG. Výstupem implementovaného software, ideálně v podobě sady skriptů, bude průběžně aktualizovaná vhodně navržená SQL databáze s vybranými údaji ze STAGu. Důraz bude kladen na efektivní návrh databáze a modularitu, snadnou upravitelnost a rozšiřitelnost software, vzhledem k výběru údajů ze STAGu, napojení na něj a vytěžování dat z něj. Využita budou primárně rozhraní STAGu určená pro strojové získávání dat a jejich další zpracování (web services/REST+SOAP API, příp. jiná), z bežného webového uživatelského rozhraní pouze odkazy pro export dat (pro jejich další strojové zpracování).

Webový management dětské školky

Předmětem práce je implementace administrativních funkcí pro web dětské školky ("lesního klubu") Pojďte ven, dle potřeb školky, a průzkum, s případnou realizací, možností propojení webu se sociálními sítěmi (Facebook, Instagram). Z adminitrativních funkcí půjde zejména o realizaci evidence rodičů a jejich dětí zařazených ve školce a personálu ("průvodců") školky: registrace a profil, zadávání a přehledy prezence, notifikace, finanční záležitosti, u propojení webu se sociálními sítěmi pak o synchronizaci aktualit, akcí a fotogalerie.

Klonování okna v Linuxu

Student prozkoumá možnosti a implementuje klonování obsahu zvoleného (aktivního) okna libovolné aplikace do dalších (pasivních) oken v reálném čase v grafickém uživatelském rozhraní (GUI) OS Linux, pro okenní systém X i Wayland. Implementace bude umožňovat i video záznam obsahu okna a následné pozdější současné přehrání ve více oknech.

Obecné požadavky na vypracování práce

Vedené závěrečné práce

Bakalářské

 1. Vladislav Krejčiřík: Vedení osobní klasifikační agendy učitele (2007)
 2. Bohuslav Ječmen: Hromadná korespondence pro DTP systém Scribus (2008)
 3. Petr Němec: Monitoring aktivit na lokálním počítači (2008)
 4. Martin Bělaška: Komunitní web pro chovatele (2009)
 5. Roman Hartig: Vektorový grafický 2D editor jako GUI pro Metapost (2009)
 6. Lukáš Šembera: Webový portál pro diplomové práce (2009)
 7. Martin Trnečka: Detekce softwarových plagiátů (2009, Cena rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci)
 8. Pavla Vobrová: Demonstrace deterministické syntaktické analýzy (2009)
 9. Zdeněk Hlaváček: TeX na webu (2010)
 10. Libor Pečinka: Aplikační rámec pro PHP v češtině (2010)
 11. Tomáš Petura: Demonstrace a transformace formálních automat a gramatik (2010)
 12. Martin Doubrava: Streamování DVB-T v lokální síti (2011)
 13. Maroš Gemzický: Systém pro monitorování počítačové sítě (2011)
 14. Michal Kandr: Vizualizace (konceptuálních) svazů (2011)
 15. Alena Sirotková: Online katalog českých a moravských diecézí (2011)
 16. Jiří Tempír: Repositář dat pro FCA (2011)
 17. David Dočekal: Uživatelsky nenáročný Problem Management Tool (2012)
 18. Radim Pešek: Klient STAGu pro Android (2012)
 19. Roman Tiefenbach: Aplikace pro vyhledávání nemovitostí pro Android (2012)
 20. Lukáš Beran: Výpočetní klastr na učebně (2013)
 21. David Jarůšek: Nástroj pro rýsování (2013)
 22. Milan Řezníček: Editor regulárních výrazů (2013)
 23. Jiří Spáčil: Kreslení obrázků pro výuku matematiky (2013)
 24. Petr Vopálenský: Demonstrace útoků na Wi-Fi sítích (2013)
 25. Adam Baron: Multiboot médium (2014)
 26. Kamil Kolakowski: Implementace a testování linuxového plánovače úloh (2015)
 27. Jan Baroš: Systém pro registraci a správu DNS domén druhého řádu (2015)
 28. Jan Nováček: Konvertor datových formátů ve FCA a veřejných repozitářích (2016, Cena děkana PřF UP ve Studentské vědecké soutěži)
 29. Martin Kordas: Agenda vědeckých výsledků (2016)
 30. David Rašovský: Mobilní aplikace TrainingBuddy (pro Android) (2016)
 31. Daniel Batla: Aplikace pro řízení hydrostatického pohonu chlazení nástavby vozidla (2017)
 32. Marek Príbela: Budova fakulty v Unreal Engine 4 (2017, Cena rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci)
 33. Tomáš Pospíšil: Interiéry budovy fakulty v Unreal Engine 4 (2018)
 34. Karel Panchártek: Evidence běhu PC na učebnách (2019)
 35. Vojtěch Skopal: Zpracování a vizualizace informací generovaných vývojovým procesem softwarového produktu (2019)
 36. Lukáš Sotorník: Vizualizace DNS dotazu (2019)
 37. Pavel Ambruz: Využití různých směrovacích protokolů v praxi (2020)
 38. Veronika Klugerová: Jednoduchý phishingový útok (Podvodný web) (2020)
 39. Adam Obrtel: Přizpůsobitelný Plasma applet (2022)
 40. Matěj Cukr: Bezpečná emailová služba s filtrací spamu (2022)
 41. Filip Martiník: Systém pro nabídku témat závěrečných prací na VŠ (2023)
 42. Jakub Mazur: Aplikace pro podporu výuky NAT a NAT Traversal (2023)

Diplomové

 1. Lukáš Hošťálek: Algoritmy pro kreslení (konceptuálních) svazů (2007)
 2. Martin Raus: Webová hra pro mnoho hráčů (2008)
 3. Martin Bělaška: Webové kontra klasické desktopové aplikace, E-mailový klient (2011)
 4. Jiří Rýznar: Výpočet části konceptuálního svazu (2011)
 5. Magdaléna Toman: Vyhodnocení a porovnání metod zpracování dat (2011)
 6. Lukáš Havrlant: Vyhledávač založený na FCA (2012, Cena děkana PřF UP ve Studentské vědecké soutěži)
 7. Radek Veselý: Osobní agenda studentů (2012)
 8. Petr Novosad: Srovnání webových frameworků (2013)
 9. Bohuslav Straka: Kooperativní agregace výsledků distribuovaného informačního dotazu (Vyhledávač založený na lidské inteligenci) (2020)
 10. Tomáš Vlk: Vizualizace Booleovské dekompozice matic (2020)
 11. Karel Panchártek: Knihovní systém katedry (2021)
 12. Miroslav Foltýn: StatsD HDR Histogram agent (2023)
 13. Vít Řehák: Způsoby identifikace konkrétních skupin útočníků typu APT a FIN v rámci prověřování kybernetických útoků (2023)
 14. Petr Janiš: Prezentace záznamů sportovních aktivit (2023)