Výuka

Konzultační hodiny

Čtvrtek

Předměty

Zimní semestr

Letní semestr

Ostatní

Společné informace ke zkoušce

Společné informace k zápočtu

Témata závěrečných prací

Bakalářské

Editor svazů s rozšířenou vizualizací svazu

Práce bude spočívat v rozšíření grafické aplikace pro vizualizaci (Hasseova diagramu) svazů JLatVis napsané v Javě o podporu editace svazu a podle dohody další možnosti zobrazení svazů jako např. vyznačení části svazu, uložení stylů zobrazení svazu ve formě profilů, (univerzální) grafické nastavení metod pro vytvoření diagramu svazu, současné zobrazení více svazů spolu se vztahy mezi prvky (nebo množinami prvků) různých svazů aj.

Řešení pro důvěryhodné online testy

Eduard Janský

Cílem práce je navrhnout a vytvořit řešení pro maximálně zabezpečené a důvěryhodné elektronické vypracování online testů a písemných prací. Řešení bude vedle standardní autentizace uživatele a zabezpečení síťové komunikace spočívat zejména v konfiguraci zvoleného operačního systému, příp. i aplikace s testem (např. webový prohlížeč), zahrnující zamezení opuštění aplikace s testem, omezení síťové konektivity a dostupnosti dat na diskových médiích apod.

Evidence domácího hospodářství

Ruslan Dyshliuk

Předmětem práce je vytvoření jednoduché desktopové aplikace pro finanční evidenci výdajů a příjmů plynoucích z domácího chovu hospodářských zvířat a pěstování plodin. Evidováno bude maximum výdajů spojených s nákupem, ustájením či zasetím/zasazením, krmením či hnojením a ošetřováním až po porážku či sklizeň, a příjmů z prodeje zvířat a plodin, včetně prodeje produktů (ze) zvířat. Aplikace bude umožňovat také výpočet a přehledné zobrazení finanční bilance hospodářství v zadaném časovém rozmezí.

Hra typu adventura v budově fakulty

Petr Gromotovič

Student navrhne hru typu adventura pro jednoho nebo i více hráčů spočívající v řešení zábavnou formou různých hádanek a úkolů pro postup ve hře ke splnění cíle. Prostředím hry bude hlavní budova přírodovědecké fakulty, hádanky a úkoly by tedy měly být motivované školním a výzkumným prostředím. Následně student hru realizuje v 3D herním engine Unreal Engine. K tomu využije budovu fakulty již zpracovanou v tomto engine. Práce je určena pro propagační účely katedry a fakulty a tomu by měla odpovídat i výsledná hra.

Aplikace pro podporu výuky NAT a NAT Traversal

Jakub Mazur

Student vypracuje přehled aktuálních metod tzv. NAT Traversal (volitelně s historickým vývojem), včetně srozumitelného (ilustrovaného) výkladu principu samotného NAT a vybraných metod (např. hole punching, port mapping/control, hosted), jejich demostrace v simulovaném nebo, pokud to bude možné, i reálněm síťovém prostředí, a u zvolené metody (metod) se pokusí i o implementaci uživatelsky jednoduchého nástroje k jejímu (jejich) provedení. Práce bude mít výukový a demonstrační charakter.

Systém pro odevzdávání a evidenci závěrečných prací na VŠ

David Slavíček

Student vytvoří webovou aplikaci pro elektronické odevzdávání a evidenci závěrečných a jiných prací studentů na Katedře informatiky PřF UP. Odevzdávaná data k práci (text a implementovaný software) se budou po automatické kontrole ukládat na server katedry, vybraná část (text) se automaticky nahraje i do univerzitního informačního systému STAG. Evidované práce bude možné (veřejně i neveřejně) procházet v katalogu systému, vyhledávat a stahovat.

Systém pro nabídku témat závěrečných prací na VŠ

Filip Martiník

Student vytvoří webovou aplikaci pro nabídku témat závěrečných a jiných prací studentů na Katedře informatiky PřF UP. Témata do ní budou moci samostatně zadávat (a editovat) nejen vyučující katedry, ale i kdokoliv jiný, např. zástupci firem, s přístupem. Tato druhá témata bude moct vyučující klasifikovat (bakalářská vs. diplomová práce, vhodnost pro studijní program apod.), "adoptovat" (jako potenciální vedoucí práce) a "svoje" témata pak přidělit studentům. Student bude moct vyznačit svůj zájem o téma.

Harmonogram státních závěrečných zkoušek na VŠ

Jan Chris Bilek

Student vytvoří software pro maximálně automatizovanou tvorbu harmonogramu konání státních závěrečných zkoušek (SZZ) na Katedře informatiky PřF UP. Software bude monitorovat seznamy studentů aktuálně zapsaných na zadaných termínech SZZ v univerzitním informačním systému STAG a podle zadaných pravidel při změně nebo požadavku automaticky generovat harmonogram a následně i podklad pro zkušební komisi. Harmonogram bude poté online na webu, podklad k tisku.

Linux a doména a služby MS Windows?

Kryštof Baksa

Student se seznámí s řešením domény (Active Directory) a dalších síťových služeb provozovaných na Katedře informatiky PřF UP na platformě MS Windows a důkladně prozkoumá, popíše a ukázkově realizuje možnosti jejich využití ze strany Linuxu jakožto klientské stanice. Zejména půjde o služby uživatelských účtů (autentizace, nastavení včetně změny hesla a uživatelských skupin, i lokálních) a domovských adresářů uživatelů na síťovém disku, včetně korektního nastavení (tradičních unixových) přístupových práv, vyváření některých speciálních souborů (symbolický odkaz, FIFO, socket), příp. zobrazení omezení zabrané kapacity (kvóta).

Diplomové

Vizualizace konceptuálních svazů

Cílem práce je vytvoření FCA (Formal Concept Analysis) rozšíření grafické aplikace pro vizualizaci (Hasseova diagramu) svazů JLatVis napsané v Javě. Rozšíření bude spočívat zejména v zobrazení (fuzzy) konceptuálního svazu (pro výpočet svazu budou využity existující implementace algoritmů). Důraz bude kladen na přehlednost, přizpůsobitelnost a provázanost zobrazení svazu a tabulky vstupních dat. Rozšíření bude zároveň podporovat využití konceptuálních informací ve všech funkcích aplikace, kde to bude mít smysl, např. k vyhledávání a navigaci ve svazu, vyznačení jeho částí atd.

Systém pro klonování PC

Peter Vaňušanik

Předmětem práce je rozšíření, příp. reimplementace, stávajícího systému pro klonování linuxových operačních systémů na počítačích na učebnách katedry informatiky UP. Stávající systém tvoří sada Bash skriptů pro linuxový systém a toto je i preferované řešení (ovšem ne nutné). Cílem výsledného řešení je podpora pro klonování i operačních systémů MS Windows, tj. celého počítače, s automatickou konfigurací systémů po vyklonování. Dalšími žádanými vlastnostmi budou klonování více počítačů zároveň, uložení obrazu počítače na server a klonování z něj nebo automatické opakování klonování při chybě.

Prezentace záznamů sportovních aktivit

Petr Janiš

Student prozkoumá datové formáty používané k uložení záznamů sportovních aktivit uživatele na zařízeních jako sportovní hodinky, fitness náramky, GPS navigátory, mobilní telefon s příslušnou aplikací apod. (FIT, TCX, GPX, PWX, HRM aj.) a vytvoří software pro přehledné grafické zobrazení dat záznamů, grafů a statistik za zvolené období nad nimi, ze zálohy obsahu celé paměti zařízení (obsahující tedy mj. i soubory se záznamy aktivit). Důležitou vlastností software bude rozpoznání stejných záznamů ze záloh zařízení v různých časech. Prezentace informací ze záznamů bude formou sady provázaných webových stránek nevyžadujících webový server.

Vytěžování dat z informačního systému

Student prozkoumá a následně implementuje možnosti automatizovaného vytěžování dat z univerzitního informačního systému STAG. Výstupem implementovaného software, ideálně v podobě sady skriptů, bude průběžně aktualizovaná vhodně navržená SQL databáze s vybranými údaji ze STAGu. Důraz bude kladen na efektivní návrh databáze a modularitu, snadnou upravitelnost a rozšiřitelnost software, vzhledem k výběru údajů ze STAGu, napojení na něj a vytěžování dat z něj. Využita budou primárně rozhraní STAGu určená pro strojové získávání dat a jejich další zpracování (web services/REST+SOAP API, příp. jiná), z bežného webového uživatelského rozhraní pouze odkazy pro export dat (pro jejich další strojové zpracování).

Obecné požadavky na vypracování práce

Vedené závěrečné práce

Bakalářské

 1. Vladislav Krejčiřík: Vedení osobní klasifikační agendy učitele (2007)
 2. Bohuslav Ječmen: Hromadná korespondence pro DTP systém Scribus (2008)
 3. Petr Němec: Monitoring aktivit na lokálním počítači (2008)
 4. Martin Bělaška: Komunitní web pro chovatele (2009)
 5. Roman Hartig: Vektorový grafický 2D editor jako GUI pro Metapost (2009)
 6. Lukáš Šembera: Webový portál pro diplomové práce (2009)
 7. Martin Trnečka: Detekce softwarových plagiátů (2009, Cena rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci)
 8. Pavla Vobrová: Demonstrace deterministické syntaktické analýzy (2009)
 9. Zdeněk Hlaváček: TeX na webu (2010)
 10. Libor Pečinka: Aplikační rámec pro PHP v češtině (2010)
 11. Tomáš Petura: Demonstrace a transformace formálních automat a gramatik (2010)
 12. Martin Doubrava: Streamování DVB-T v lokální síti (2011)
 13. Maroš Gemzický: Systém pro monitorování počítačové sítě (2011)
 14. Michal Kandr: Vizualizace (konceptuálních) svazů (2011)
 15. Alena Sirotková: Online katalog českých a moravských diecézí (2011)
 16. Jiří Tempír: Repositář dat pro FCA (2011)
 17. David Dočekal: Uživatelsky nenáročný Problem Management Tool (2012)
 18. Radim Pešek: Klient STAGu pro Android (2012)
 19. Roman Tiefenbach: Aplikace pro vyhledávání nemovitostí pro Android (2012)
 20. Lukáš Beran: Výpočetní klastr na učebně (2013)
 21. David Jarůšek: Nástroj pro rýsování (2013)
 22. Milan Řezníček: Editor regulárních výrazů (2013)
 23. Jiří Spáčil: Kreslení obrázků pro výuku matematiky (2013)
 24. Petr Vopálenský: Demonstrace útoků na Wi-Fi sítích (2013)
 25. Adam Baron: Multiboot médium (2014)
 26. Kamil Kolakowski: Implementace a testování linuxového plánovače úloh (2015)
 27. Jan Baroš: Systém pro registraci a správu DNS domén druhého řádu (2015)
 28. Jan Nováček: Konvertor datových formátů ve FCA a veřejných repozitářích (2016, Cena děkana PřF UP ve Studentské vědecké soutěži)
 29. Martin Kordas: Agenda vědeckých výsledků (2016)
 30. David Rašovský: Mobilní aplikace TrainingBuddy (pro Android) (2016)
 31. Daniel Batla: Aplikace pro řízení hydrostatického pohonu chlazení nástavby vozidla (2017)
 32. Marek Príbela: Budova fakulty v Unreal Engine 4 (2017, Cena rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci)
 33. Tomáš Pospíšil: Interiéry budovy fakulty v Unreal Engine 4 (2018)
 34. Karel Panchártek: Evidence běhu PC na učebnách (2019)
 35. Vojtěch Skopal: Zpracování a vizualizace informací generovaných vývojovým procesem softwarového produktu (2019)
 36. Lukáš Sotorník: Vizualizace DNS dotazu (2019)
 37. Pavel Ambruz: Využití různých směrovacích protokolů v praxi (2020)
 38. Veronika Klugerová: Jednoduchý phishingový útok (Podvodný web) (2020)
 39. Adam Obrtel: Přizpůsobitelný Plasma applet (2022)
 40. Matěj Cukr: Bezpečná emailová služba s filtrací spamu (2022)

Diplomové

 1. Lukáš Hošťálek: Algoritmy pro kreslení (konceptuálních) svazů (2007)
 2. Martin Raus: Webová hra pro mnoho hráčů (2008)
 3. Martin Bělaška: Webové kontra klasické desktopové aplikace, E-mailový klient (2011)
 4. Jiří Rýznar: Výpočet části konceptuálního svazu (2011)
 5. Magdaléna Toman: Vyhodnocení a porovnání metod zpracování dat (2011)
 6. Lukáš Havrlant: Vyhledávač založený na FCA (2012, Cena děkana PřF UP ve Studentské vědecké soutěži)
 7. Radek Veselý: Osobní agenda studentů (2012)
 8. Petr Novosad: Srovnání webových frameworků (2013)
 9. Bohuslav Straka: Kooperativní agregace výsledků distribuovaného informačního dotazu (Vyhledávač založený na lidské inteligenci) (2020)
 10. Tomáš Vlk: Vizualizace Booleovské dekompozice matic (2020)
 11. Karel Panchártek: Knihovní systém katedry (2021)